dinsdag 16 april 2013

Help, mijn kind moet naar een Steve Jobsschool!

OBS Driemaster in Sneek
Uw kinderen gaan al enkele jaren met plezier naar de school in de buurt. klaar voor de toekomst'. De plannen leiden echter ook tot heftige reacties en aandacht van de media. Sommige ouders zijn zich rotgeschrokken en zeggen hun kind van school te halen. Toch zijn er ook nieuwe aanmeldingen. En u, wat gaat u doen? Wellicht heeft u kritische vragen over het schoolconcept van de Steve Jobsschool. De organisatie achter het concept, O4NT, heeft verschillende documenten op haar website gezet waarin alles uitgelegd wordt. Het is een goed idee die documenten te bekijken. Toch kan ik me indenken dat niet elke ouder gewend is om een schoolmodel door te nemen en kritisch te bekijken. Dat is jammer, want ik heb gemerkt dat kritische opmerkingen door O4NT (en ook door oprichter Maurice de Hond) steevast worden beantwoord met: "Lees ons schoolmodel, dan wordt alles duidelijk."
Het schoolgebouw was al jaren aan vervanging toe en inmiddels is de bouw van een nieuwe school begonnen. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarin een update over de bouw wordt gegeven. Tijdens een een van deze avonden kondigt het schoolbestuur aan het vanaf september 2013 helemaal anders aan te willen pakken: de nieuwe school zal verdergaan als 'Steve Jobsschool'. Uiteraard heeft dat consequenties, bijvoorbeeld voor het personeel waarvan een deel 'wordt vervangen'. Zo moet het ongeveer gegaan zijn in Sneek. De directeur is trots want de school is '
Omdat ik pretendeer iets van onderwijskunde te weten dacht ik dat het wellicht nuttig zou zijn als ik commentaar geef op het onderwijsmodel van de Steve Jobsscholen. Daarom heb ik het O4NT schoolmodel in detail doorgenomen. Ik spreek steeds abstract over 'O4NT' als de auteurs van het model, maar uiteraard horen daar gewone personen bij. Hieronder geef ik mijn commentaar op het model, en ik zal daarbij ingaan op zaken die me aanspreken, en zaken waarvan ik denk: dat zou ik niet doen. Aan het eind geef ik ook een oordeel over het schoolmodel en ik zal zeggen of u uw kinderen in september met een gerust hart naar de Steve Jobsschool kunt laten gaan.

De documenten

O4NT biedt op haar website verschillende documenten aan. Het interessantst is het schoolmodel, maar er is bijvoorbeeld ook een document voor scholen die zich willen aansluiten bij het concept met criteria waaraan zij moeten voldoen (bijvoorbeeld een goed functionerend draadloos netwerk). Er is zelfs een wat curieus document met 'beloften aan het kind'. Die beloften wijken overigens niet af van wat je op een normale school mag verwachten. O4NT verdient complimenten voor de stukken die ze publiceren. Het schoolmodel is in heldere taal geschreven en het bevat ook geen vreemde of obscure terminologie. Als er onderwijstermen gebruikt worden ('21st century skills') dan worden die uitgelegd, op een aantal uitzonderingen na ('serious gaming'). Ook wordt niet gestrooid met hippe Engelse termen, wat zeker mogelijk was geweest. En 'gameday' klinkt ook wel aantrekkelijker dan 'sport- en speldag' (wat de lading ook niet goed dekt).

Het schoolmodel

In het document staat het schoolmodel tweemaal beschreven, een keer in het kort en een keer uitgebreid. Heel veel verschillen de beschrijvingen niet van elkaar. In het document voor scholen zijn overigens her en der aanvullingen te vinden, met name over wat wel en niet verplicht is.
Bij het lezen springen twee zaken meteen in het oog: de naam 'Steve Jobs' en het gebruik van iPads. Dat heeft ertoe geleid dat het schoolconcept in de volksmond bekend staat als de 'iPadschool'. Dat is jammer, want het doet echt geen recht aan het O4NT-concept. Dat concept is veel breder dan 'alle leerlingen werken met iPads'. Sterker: ik zou durven stellen dat de iPad in zekere zin een ondergeschikte rol speelt in het schoolconcept. Hierover later meer. Over de keuze voor de iPad (uit logistieke en praktische overwegingen) en de naam Steve Jobs is al veel gezegd, daar ga ik hier niet op in. Het beestje moet een naam hebben.


Het schoolmodel van O4NT bestaat globaal uit vier verschillende punten, namelijk:
 1. Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school
 2. De verschillende leerdoelen (kerndoelen en 21st century skills)
 3. Communities in en rond de school (de school als onderdeel van een groter geheel)
 4. De praktische organisatie van de school (wat uiteenvalt in acht aspecten)
De uitleg bij deze vier punten maakt duidelijk: hier is een club met ambitie aan het werk. O4NT wil veel, heel veel, en het moet allemaal tegelijk gebeuren. Daar zit wat mij betreft ook wel een knelpunt: de praktijk lijkt door tomeloze ambitie voorbij te worden gestreefd. Er wordt veel gevraagd van bestuurders, docenten, ouders en leerlingen. Ik bespreek kort de kenmerken van de vier punten zoals die in de documenten beschreven worden.

Het onderscheid tussen een fysieke en een virtuele school

U heeft wellicht in een klas met zo'n 25 anderen gezeten, een leerjaar heet dat. De Steve Jobsschool volgt een heel ander concept, namelijk SlimFit. Dat is een onderwijsinnovatie waarbij er geen klassen zijn, maar 'units'. Een unit bestaat uit 70 tot zo'n 100 leerlingen (of minder als de school kleiner is). Een unit heeft geen leerkracht, maar een team van begeleiders en coaches. Een Steve Jobsschool heeft dus geen leerkrachten in dienst. In de school zijn grote en kleine groepsruimtes, met zaken als openslaande deuren om een ruimte van klein groot te maken. De ruimtes zijn geen klassen, maar 'ateliers'. Er is een rekenatelier, een taalatelier, maar ook een laboratorium en een keuken (waar onder begeleiding door leerlingen gekookt wordt). In de ateliers wordt veel zelfstandig geleerd, maar er worden ook regelmatig wedstrijden gehouden. Er zijn ook ruimtes die de creativiteit ('out of the box'-denken) stimuleren, met grote schermen en beamers. Buiten is ruimte voor het verzorgen van planten en dieren: Jan Ligthart kijkt vanaf een wolk waarschijnlijk goedkeurend toe.
SlimFit bestaat al een tijdje. Het is op zichzelf een 'innovatief' onderwijsexperiment. Het klinkt leuk, maar we weten dus niet of het goed werkt. Ik vind het verstandig dat O4NT aansluit bij een lopende onderwijsinnovatie, maar je moet als ouder maar geloven dat het loslaten van het fysieke klaslokaal ook positief uitpakt.
De fysieke school is lang open elke dag, maar de virtuele school is altijd open. Dit is de digitale leeromgeving (de 'ELO') waartoe leerlingen, begeleiders en ouders toegang toe hebben. Verder vallen mij in het bijzonder nog twee zaken op:
 1. Het doel is om aanwezigheid in de school automatisch te registereren. Een elektronische prikklok, dus.
 2. In het onderwijs wordt 'serious gaming breed ingezet'. Meer krijgen we hierover niet te lezen helaas. In het model zie je wel regelmatig wedstrijdelementen terugkomen, iets wat een duidelijk verband heeft met 'gaming'.
De belangrijkste implicatie is dat een leerling niet altijd aanwezig hoeft te zijn op de fysieke school tijdens reguliere schooltijden. Onder praktische organisatie hierover meer.

De verschillende leerdoelen

Er bestaan wettelijk geformuleerde
leerdoelen. De onderwijsinspectie kijkt of scholen die doelen nastreven. De Steve Jobsschool hanteert die officiele leerdoelen, maar voegt er extra doelen aan toe. De nieuwe doelen passen bij O4NT (dat staat voor 'Onderwijs voor een Nieuwe Tijd'). In de onderwijswereld staan ze bekend als '21st century skills'. Dat zijn vaardigheden als samenwerken, leiderschap tonen en creatief zijn - vaardigheden waarvan O4NT stelt dat je die wel buiten, maar niet binnen reguliere scholen opdoet. De reden zit voor een groot deel in de toetsing. De citotoets meet geen 21st century skills, allerminst zelfs. O4NT is hier uitgesproken kritisch over en dit stuk is sterk geschreven. Minder sterk is hoe de school gaat bijhouden wat de vorderingen van leerlingen zijn. Dat gaat min of meer automatisch, door registratie van de uitgevoerde acties op de iPad. Er staat dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden 'via zijn output'. Hoe dit in de praktijk werkt (en of het wel zo gaat werken) is nog onbekend.
De school zet zich in voor brede talentontwikkeling, waarbij kinderen veel eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen. Er is geen sprake van totale vrijheid. Het model benadrukt dat kinderen die meer sturing of structuur nodig hebben die ook krijgen van hun begeleider. Hierin onderscheidt het onderwijsmodel zich nadrukkelijk van bijvoorbeeld Iederwijs.

Communities in en rond de school

U vervoert wel eens kinderen naar de kinderboerderij? Reken erop dat u bij de Steve Jobsschool echt aan de bak moet. Als ouder wordt u een 'pedagogische en didactische partner' van de school (het plan spreekt wat ongelukkig over 'niet alleen leesouder of luizenmoeder'). Uw inzet is verplicht en daar worden schriftelijke afspraken over gemaakt. Daarnaast wordt een portfolio opgesteld waarin elke ouder zijn werk en hobby's kan neerzetten. Het idee is dat u benaderbaar bent door leerlingen als zij daarover iets willen weten voor een project waarmee zij bezig zijn. Dat laatste vind ik een goed idee dat navolging van andere scholen zou mogen krijgen, zolang ouders kunnen aangeven hoe vaak zij benaderd willen worden. Het is duidelijk: schoolbesturen die overwegen een Steve Jobsschool te worden doen er goed aan eerst met ouders in gesprek te gaan. Zonder hen een beslissing nemen is dom, want ouders zijn allerminst een neutrale partij in het eindresultaat.
Tenslotte betekent 'community' ook dat de school samenwerking zoekt met bedrijven en organisaties in de buurt, en dat eigenlijk iedereen een bijdrage kan leveren (dit aspect is nog niet echt uitgewerkt).

De praktische organisatie van de school

Een Steve Jobsschool heeft een aantal interessante nieuwe kenmerken. Die vormen samen de dagelijkse gang van zaken op school. Eruit springen:
 1. De school is elke (werk)dag open van half 8 's ochtends tot half 7 's avonds.
 2. De school werkt met periodes van 3 maanden (tweemaal 6 weken), er zijn geen vastgelegde schoolvakanties.
 3. Voor elk kind worden apart afspraken over aanwezigheid op school gemaakt (en zo nu en dan geevalueerd). Concreet kan dat betekenen dat het ene kind 150 dagen in een jaar naar school gaat en het andere meer dan 200. Dat ene kind doet dan meer op de virtuele school (en het maakt dan dus niet uit waar hij of zij zich bevindt).
 4. Er is elke maand een 'Steve Jobs Gameday'. Het lijkt op een combinatie van een sportdag, een tentoonstelling/presentatie van gemaakt werk en een weeksluiting. Er worden wedstrijden gehouden. Er is ook een jaarlijkse Gameday waarin alle Steve Jobs-scholen samenkomen. Dat zal een flinke manifestatie worden. Het document voor scholen zegt overigens dat deelname aan gamedays voor scholen niet verplicht is.
 5. Leerlingen werken in blokken van 6 weken aan projecten. Daarbij wordt de onderwijsmethode 'verhalend ontwerpen' gehanteerd ('storyline method'), een methode die in Nederland redelijk voet aan de grond heeft gekregen, maar die natuurlijk ook weer een specifieke aanpak vereist.
 6. Aan begeleiders en coaches wordt als eis gesteld dat zij zelf beschikken over 21st century skills. Het is logisch dat dat consequenties heeft voor het personeel dat al op school werkzaam is, zoals het geval in Sneek illustreert.

Conclusie

U ziet het, het is een flink plan, dat schoolmodel van O4NT. Het ziet er redelijk coherent uit, maar er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Met name de uitwerking van verschillende methodes die nu tussen neus en lippen door genoemd worden heeft nog wat voeten in de aarde. Veel aandacht gaat op dit moment uit naar de technische aspecten, de hardware (en het draadloze netwerk) en de software (welke 'apps' zijn het meest geschikt voor onderwijs). Misschien is u opgevallen dat ik 1 ding expliciet nauwelijks heb genoemd in de beschrijving van het schoolmodel: de iPad! Al lezende viel me op dat iPads eigenlijk maar een bijrol in het verhaal spelen. Als je in het document het woord iPad consequent zou vervangen door 'laptop' (of notebook) verandert het verhaal niet. Er wordt in verschillende stukken soms gedweept met de unieke mogelijkheden die tablets bieden, daarover zal ik in een ander artikel rapporteren. In het schoolmodel van O4NT zie ik daarvan niets terug1. Sterker: er wordt vermeld dat in de school her en der ook desktopcomputers zullen staan 'voor specifieke toepassingen'. Zo heet wordt de soep niet gegeten, blijkbaar.

Kunt u uw kinderen naar de Steve Jobsschool laten gaan? Het hangt ervan af waartoe u zelf bereid bent. Uw eigen inspanning is namelijk onderdeel van het schoolmodel. Ik vermoed dat er zeker in het begin problemen zullen zijn. De plannen zijn zeer ambitieus, en gaan over veel meer dan alleen maar het opwaarderen van het gebruik van ICT in de klas. Er is namelijk geen klas, er is een open gemeenschap waarin leren plaatsvindt, fysiek of virtueel. Het uitgewerkte schoolmodel biedt veel aanknopingspunten, maar het is nog een open vraag of alle gestelde doelen in de praktijk te realiseren zijn.


1  O4NT geeft in de FAQ op haar website aan dat de keuze voor de iPad bewust is gemaakt, omdat 'De iPad op dit moment de tablet [is] die de meeste mogelijkheden biedt voor het intuitieve leren dat wij voor het (jonge) kind zo belangrijk vinden.'

14 opmerkingen:

 1. Hoi Casper,
  Hoe denk jij over de aansluiting van een Steve Jobsschool op het vervolgonderwijs waarin concrete toetsresultaten momenteel steeds belangrijker worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed verhaal, grondig en helder beschreven! Het concept is meer doordacht dan ik vermoedde, al betekent het noemen van werkwijzen en concepten nog niet dat ze ook succesvol geïmplementeerd worden. Wat dat betreft wordt het nog een hele klus, helemaal als je bedenkt dat een gemiddeld schoolteam ongeveer 15% van de energie beschikbaar heeft voor het doorvoeren van onderwijskundige veranderingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sterk stuk Casper, vooral dat je benadrukt dat de Ipad niet leidend is in het hele concept. Denk dat veel scholen baat gaan hebben bij dit initiatief. Maurice de Hond en consorten tonen lef en durven vernieuwend te denken. Of dat een onderwijsrevolutie ontketent? We zullen zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben vast erg principieel. Een school vernoemen naar een persoon als Jobs kan ik me nog voorstellen (al is het niet mijn keuze), maar de iPad als device neerzetten is meteen je eerste beperking in je onderwijs vorm. Ik ben benieuwd hoe de school reageert als een kind een ander device mee neemt...

  Maar goed. Het concept is op zijn minst uitdagend te noemen. Je blog heeft me zeker geïnspireerd om iets genuanceerder naar het idee ipadschool te kijken. Het doet me ook erg denken aan het natuurlijkleren concept. Ook toen werden vaardigheden ingezet om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Gartner of Bloom komt vast ook om de hoek kijken en goede coaching skills voor de docenten.

  Ik ben ook benieuwd welke elo ze gaan gebruiken. De iPad beperkt daarin een hoop keuzes, doordat FLash niet werkt en andere standaarden niet volledig ondersteunt worden. Of maakt de scholengroep iets zelf? Diy.org kan dan misschien inspireren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat betreft een ander device meenemen: dat is simpelweg niet de bedoeling. Ieder kind hetzelfde apparaat. (ja ik weet wat de tegenwerpingen zijn).
   Wat betreft de ELO: het document spreekt over ParnasSys. Daarvan bestaat een iPad app. Volgens mij staat de keuze nog niet vast.

   Verwijderen
 5. Een school kiezen voor je kind is best moeilijk, kiezen voor een nieuw type des te meer. Wanneer je als ouder de keuze hebt voor een SteveJobsschool is deze uitleg zeer verhelderend.
  Evenals voor mensen die keihard een tegenmening neerleggen, waaruit je duidelijk kunt opmaken dat ze zich er totaal niet in hebben verdiept.
  Bedankt. Ik wil het graag delen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Fijn dat je mijn tekst nuttig kunt gebruiken. Het is inderdaad niet eenvoudig en best wel een beslissing voor ouders.

   Verwijderen
 6. http://youtu.be/8rwsuXHA7RA

  BeantwoordenVerwijderen
 7. "Er zijn ook ruimtes die de creativiteit ('out of the box'-denken) stimuleren, met grote schermen en beamers. "

  LOL de truck is dan zeker om naast de grote schermen te kijken om "out of the box" te denken. Met een video leer je niet buiten de doos te denken, daarmee wordt je juist in de doos gestopt...

  Scholing heeft volgens mij ook als doel "mensen geschikt te maken voor de samenleving". Dat wil dus zeggen: stop die kids in dezelfde box als waar we allemaal in zitten. Conditionering heet dat. Met scholing out of the box denken stimuleren is net zoiets als een wond met een scalpel proberen dicht te snijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Gedurende het lezen van dit artikel werd ik heel blij! Ik denk af en toe mee met het schoolmodel van O4NT. Het schoolmodel getuigt van lef, waarvan ik van mening ben dat wij dit zeker kunnen gebruiken in het onderwijs. Ik ben vooral blij met een artikel van iemand die weet waar hij het over heeft en niet bij voorbaat roept dat dit model 'niet werkt'. Dus; Casper, dankjewel!
  Groet,
  Hanneke Oosting

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dank voor je heldere uiteenzetting Casper! Groet, David

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als schoolleider van een basisschool die vanuit verschillende experimenten het concept van binnenuit verandert, heb ik nogal mijn twijfels over de haalbaarheid van het in een keer veranderen van de visie en aanpak en de daarbij behorende 'skills" van onderwijsmensen die het moeten uitvoeren. Verschillende aspecten van de SJ school herken ik in ons eigen concept, maar die zijn bottem up tot stand gekomen en dat was al een hele (opwindende) klus.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Bernic van Pelt22 april 2013 om 06:07

  Dit soort onderwijs zou heel goed werken op een kostschool waarbij kinderen "intern" leven en leren. Als ouder moet ik er niet aan denken taken van de onderwijzer over te nemen. Daarvoor is juist het onderwijzen een vak. Het "naar school gaan" is juist om onderwijs uit te besteden aan gepassioneerde vakmensen die weten hoe zij kennis moeten overdragen, begeleiding geven, enzovoort. Als ik ambitie zou hebben als onderwijzer, zou ik wel als onderwijzer geworden zijn. Gelukkig is er keuze en zou ik vanuit die optiek niet kiezen voor dit soort onderwijs.

  BeantwoordenVerwijderen